ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Products

 

We grow beef tomato and cluster tomato rich in lycopene, as shown in the relevant analysis attached.

Our products are free of allergens.

Hope - lycopene content
Cluster - lycopene content
Acorn - lycopene content

 

 box1

box2

Copyright 2012