ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Εταιρία

 Σκοπός της εταιρείας μας:

Η παραγωγή προιόντων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, μέσω μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, με τη χρήση της τεχνολογίας για τον έλεγχο των συνθηκών του περιβάλλοντος, προς όφελος των καταναλωτών.

Κώδικας δεοντολογίας

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Βιωσιμότητας 2019

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2016

Δήλωση Πολιτικής για την Ασφάλεια Τροφίμων κατά Global Gap v.5

Food Safety Declaration Policy as per Global Gap v.5

Δήλωση καλής κοινωνικής πρακτικής

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Περιβαλλοντική Πολιτική

Environmental Policy

Πολιτική για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Προσωπικό.
Η εταιρεία μας λειτουργεί με έμπειρο προσωπικό. Απασχολεί περίπου 48 άτομα, μεταξύ των οποίων ορισμένοι εποχιακοί εργαζόμενοι, όλοι Έλληνες, καταγόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης.

Ασφάλεια Προσωπικού.
Η ασφάλεια του προσωπικού παίζει πρωταρχικό ρόλο στην λειτουργία της εταιρείας μας. Έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα ατομικής ασφάλειας για το προσωπικό από την κατάλληλη ενδυμασία εργαζομένων και επισκεπτών (ειδικές στολές, γάντια και υποδήματα) μέχρι την εκπαίδευση τους για πιθανούς κινδύνους. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην ασφάλεια του προσωπικού εντός των εγκαταστάσεων με τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και ενεργητικής πυρασφάλειας. Επίσης χρησιμοποιούνται ειδικά αποστειρωμένα εργαλεία, ενώ τα ηλεκτροκίνητα οχήματά μας, διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν μεταφέρουν βαριά αντικείμενα, αυξάνοντας συγχρόνως την ασφάλειά τους.

Ένταξη της ΑΓΑΝ Μον. ΕΠΕ στο Οικουμενικό Σύμφωνο Ο.Η.Ε

Αριθμος ΓΕΜΗ 12320545000

Οικονομικές Καταστάσεις

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Απολογισμοί

Απολογισμός 2019

Copyright 2012