ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Θέρμανση

 

Η θέρμανση της μονάδας (θερμοκήπιο και λοιπές εγκαταστάσεις) επιτυγχάνεται από 5 ελληνικούς πυρηνολέβητες , που χρησιμοποιούν τον πυρήνα της ελιάς, ο οποίος αφθονεί στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς η καύσιμη ύλη αποτελείται αποκλειστικά από βιομάζα, το ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας είναι μηδενικό.

Οι θάλαμοι θερμαίνονται από ένα σύστημα σωληνώσεων που τρέχει νερό και το κλίμα ελέγχεται από σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πλεονάζουσα θερμότητα διοχετεύεται εκτός των θαλάμων, μέσω ενός ελεγχόμενου συστήματος ανεμιστήρων, που επηρεάζεται από εξωτερικές παραμέτρους, όπως ο αέρας, η θερμοκρασία και η υγρασία.

Προκειμένου να διατηρηθεί η ιδανική θερμοκρασία για τα φυτά, τυχούσα επιπλέον ζέστη απομακρύνεται μέσω των ανεμιστήρων. Οι θάλαμοι πρέπει να διατηρούν θερμοκρασία 16–26°C κατά την διάρκεια του χρόνου.

Copyright 2012