ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ψύξη

Η ψύξη της μονάδας επιτυγχάνεται από σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες και υγρή παρειά. Πρόκειται για το πιο αποτελεσματικό σύστημα ψύξης που εξασφαλίζει την πτώση της θερμοκρασίας κατά τους θερμούς μήνες με την ελάχιστη αύξηση της υγρασίας. Η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί ειδική χωροδιάταξη των θαλάμων.

Copyright 2012