ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Σύστημα σκίασης

 

Υπάρχει εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα θερμοκουρτίνων, ελεγχόμενο μέσω συστήματος αυτοματισμών, το οποίο ρυθμίζει την κατάλληλη ένταση και ποσότητα φωτός που χρειάζεται για την ανάπτυξη των προϊόντων μας.

Copyright 2012