ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Χρήση
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρίας ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (η Εταιρία) και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική, ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά.

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας αυτής προστατεύονται από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων και απαγορεύεται να αντιγραφούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της ιστοσελίδας εκτός αν η ίδια η Εταιρία η οποία έχει τα δικαιώματα, το επιτρέψει.

Δήλωση αποποίησης
Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ' όλα αυτά η Εταιρία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή σε εκτέλεση πληροφοριών οι οποίες διατίθενται από αυτήν.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή / και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες
Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και για τον λόγο αυτόν δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται στους χρήστες μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την εταιρεία.

Copyright notice
Copyright © 2007 η Εταιρία All rights reserved.

Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα της εταιρίας
Tα εμπορικά σήματα των προϊόντων της Εταιρίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Εταιρία. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, εκτός αν έχει παραχωρηθεί άδεια από την Εταιρία απαγορεύεται και συνιστά παράβαση του νόμου.

Ερωτήσεις και Πληροφορίες
Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες να καταγράφεται ή να ζητηθούν από τους χρήστες προσωπικά στοιχεία.. Η Εταιρία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία/στοιχεία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση της ιστοσελίδας της. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα στοιχεία και η πληροφορία αυτή δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή τους.

Copyright 2012