ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Management of the greenhouse conditions

 

Based on an extensive network of sensors linked to a central computer the managing of the greenhouse is taking place, in order to create the optimal conditions for the production of fine tomato.

Thanks to the controlled environment, we can drop the temperature, regulate the sunlight and control the amount of water that results in tomatoes. During the warmer months, the tomatoes are watered around 10 times a day and less in the colder months of the year.

Copyright 2012