ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Άρθρα

Οικουμενικό Σύμφωνο Ο.Η.Ε

Οικουμενικό Σύμφωνο Ο.Η.Ε.

Η εταιρεία μας συγκαταλέγεται στις εταιρείες που πληρούν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, ενός συμφώνου που προασπίζεται την εταιρική βιωσιμότητα. Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα έχει συγκεκριμένες αξίες στους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Οι Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, που και η ΑΓΑΝ Μον. ΕΠΕ ασπάζεται,

προέρχονται από:

  •  την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
  •  τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία,
  •  τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και
  •  την Σύμβαση κατά της Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών και είναι οι εξής:

Ανθρώπινα δικαιώματα

Αρχή 1: Η επιχείρηση μας οφείλει να υποστηρίζει και να σέβεται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αρχή 2: Με κανέναν τρόπο η επιχείρηση μας δεν εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργασία

Αρχή 3: Η επιχείρηση μας προασπίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αρχή 4: Στην επιχείρηση μας φροντίζουμε για την  εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Αρχή 5: Στην επιχείρηση μας απαγορεύεται ρητά η παιδική εργασία.

Αρχή 6: Στην επιχείρηση μας δεν υπάρχουν διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και άσκησης των επαγγελμάτων, όλοι μας οι εργαζόμενοι έχουν την ίδια αντιμετώπιση και ίσες ευκαιρίες.

Περιβάλλον

Αρχή 7: Η επιχείρηση μας υποστηρίζει μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Αρχή 8: Στην επιχείρηση μας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Αρχή 9: Στην επιχείρηση μας ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αρχή 10: Στην επιχείρηση μας είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διαφθοράς, εκβιασμού και δωροδοκίας.

Copyright 2012