ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΓΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Άρθρα

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων και Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων

Πολιτική ασφάλειας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.

Η ΑΓΑΝ Μον. ΕΠΕ Γεωργικές Επιχειρήσεις, με έδρα θέση Καμίνια 96, Μεσσήνη Μεσσηνίας, κωδικό παραγωγού GR042991A08076701 , μέσω της δήλωσης αυτής δεσμεύεται :

  • Να παράγει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα ακολουθώντας την εθνική και διεθνή νομοθεσία ως προς τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις και τις κυρώσεις των προτύπων GLOBALGAP έκδοση 5 και των επεκτάσεων αυτού, BS EN ISO 22000:2005 και BRC issue 7.
  • Να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων βρίσκονται στους χώρους της μονάδας , συμμορφούμενη με την εθνική και διεθνή νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και τις κυρώσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007, μεριμνώντας για:

a) την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και τη διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις της ΥΑΕ,
b) τη συμμόρφωση τουλάχιστον με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ και με τις άλλες απαιτήσεις, που αφορούν σε κινδύνους για την ΥΑΕ τις οποίες υποχρεούται να ακολουθεί ο οργανισμός,
c) την ασφάλεια των εργαζομένων της σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
d) την ασφάλεια των συνεργατών της όταν αυτοί βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
e) την ασφάλεια των επισκεπτών της μονάδας

  • Να ακολουθεί τις οδηγίες έγκυρου επιστημονικού προσωπικού για τον τρόπο καλλιέργειας και διαχείρισης των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις της γεωργικής παραγωγής και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα χρήσης των φυσικών πόρων και προστατεύοντας την άγρια χλωρίδα και πανίδα.
  • Να σκοπεύει στην συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, εντοπίζοντας τους κινδύνους μέσω της ανάλυσης επικινδυνότητας και λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη/αντιμετώπιση αυτών.

Πολιτική κατά ISO 45001:2018

 

Copyright 2012